Những vấn đề cần quan tâm trong hoạt động khuyến nông tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Khuyến nghị Chính sách đối với phát triển mô hình tôm - lúa vùng phía Bắc Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu
Nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới