574

Nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các dự án khuyến nông ngày 24 tháng 5 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về Khuyến nông có hiệu lực bắt đầu kể từ ngày 10/7/2018 thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông. Bên cạnh đó, ngày 19/9/2018 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên.

Một số quy định mới cũng như chính sách mới về thực hiện các dự án khuyến nông trung ương như sau:

Về hoạt động đăng ký thực hiện dự án

- Được thực hiện theo Điều 14 Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông. Hàng năm, các đơn vị, tổ chức, cá nhân gởi đề xuất về Trung tâm Khuyến nông quốc gia gồm: tên các dự án, mục tiêu, nội dung hoạt động, địa bàn triển khai, thời gian thực hiện, dự kiến kết quả; để Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổng hợp danh mục các dự án về Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn trước ngày 30 tháng 5.

- Bộ Nông nghiệp & PTNT sẽ tiến hành phê duyệt danh mục các dự án trước ngày 31 tháng 7 và được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký chủ trì dự án.

Về Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn

- Theo Khoản 1 Điều 29, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông quy định mới về chính sách khuyến nông và chế độ tài chính về hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn:

a. Mô hình trình diễn ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại, biến đổi khí hậu theo công bố của cấp có thẩm quyền được hỗ trợ tối đa 100% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình (so với Nghị định số 02/2010/NĐ-CP mở rộng thêm địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại, biến đổi khí hậu);

b. Mô hình trình diễn ở địa bàn trung du, miền núi, bãi ngang được hỗ trợ tối đa 70% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình (so với Nghị định số 02/2010/NĐ-CP là 100% chi phí mua con giống và 50% chi phí mua vật tư thiết yếu);

c. Mô hình trình diễn ở địa bàn đồng bằng được hỗ trợ tối đa 50% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình (so với Nghị định số 02/2010/NĐ-CP là 100% chi phí mua con giống và 30% chi phí mua vật tư thiết yếu);

d. Mô hình ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ tối đa 40% tổng kinh phí thực hiện mô hình (đối với tất cả các địa bàn) (so với Nghị định số 02/2010/NĐ-CP hỗ trợ không quá 30% tổng kinh phí thực hiện);

e. Hỗ trợ tối đa 100% chi phí chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn, cơ sở an toàn dịch bệnh khi tham gia xây dựng mô hình theo quy định hiện hành (đối với tất cả các loại mô hình).

Về quy trình mua và cấp phát giống, thiết bị, vật tư hỗ trợ đối với dự án khuyến nông Trung ương

- Thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính.

- Yêu cầu của việc mua và cấp phát giống, thiết bị, vật tư hỗ trợ của dự án khuyến nông trung ương phải: Cung cấp kịp thời, đúng thời vụ, phù hợp thực tế; dủ số lượng, theo đúng yêu cầu, cơ cấu, chủng loại; Ghi rõ số lượng, chất lượng, phẩm cấp từng loại. Giống, thiết bị, các loại vật tư đưa vào dự án phải có nguồn gốc, có chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Mua và cung cấp theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và không hỗ trợ trực tiếp bằng tiền.

Về nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình

- Được nghiệm thu tại địa bàn kết thúc hàng năm, được lập theo các biểu mẫu tại Quyết định số 366/QĐ-KN-KHTC ngày 18/10/2016, Quyết định số 68/QĐ-KN-KHTC ngày 15/5/2018 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên. Tổ chức chủ trì dự án gửi 01 bộ hồ sơ nghiệm thu dự án về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trước ngày 25 tháng 12.

 - Trước ngày 31 tháng 3 hàng năm năm sau khi dự án kết thúc, tổ chức chủ trì dự án gửi 01 bộ hồ sơ nghiệm thu kết thúc dự án về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Hồ sơ  nghiệm thu kết thúc dự án theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 83 /2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông quy định mới về chính sách khuyến nông.

Trên đây là một số điểm mới trong quá trình thực hiện các dự án khuyến nông Trung ương theo Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông có hiệu lực bắt đầu kể từ ngày 10/7/2018 và Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên.

Thu Dung - Trung tâm Khuyến nông

File tải về 

NGƯỜI DÂN CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Những điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
Phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020