Thông tin tuyên truyền
Trung tâm Khuyến nông tổ chức thành công hội thi sáng kiến kỹ thuật
Hội nghị sơ kết Dự án "Xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản xuất tôm-lúa bền vững trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu"
Nông dân TX Giá Rai phấn khởi với Đề án nâng cao năng suất tôm nuôi trong mô hình tôm - lúa
Nghiệm thu Dự án “Tiếp nhận công nghệ ương giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) toàn đực tại trại thực nghiệm giống thủy sản nước ngọt”
Hội thảo "Mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực xen canh với lúa"